Monday, December 5, 2011

Kuan ying qi gong
Kuan ying qi gong dvd video tutorial

Isi dvd :
Kuan ying standing movement seri 1-5
Kuan ying standing movement seri 6-10
Return to spring movements seri 1-5
Return to spring movements seri 6-11
Return to spring movements seri 12-14
Standing qigong seri 1 - 2

Rp 50.000.-


0 comments: