Monday, December 19, 2011

Aikido collection video dan ebook

Koleksi aikido video + ebook
Video

Ebook
Aikido colection
Rp : 75.000.-
Content:
Video :
 • aikido tomiki judo taiso
 • aikido randori
 • aikido dynamic seri 1- 11
 • aikido goshin ho seri 1-19
 • aikido koryu dai san 1-8
 • aikido dai yon 1-2
 • aikido koryu dai yon 1-7
 • aikido dai ni seri 1-11
 • aikido kuyushi 1-5
 • aikido mitori geiko 1-4
 • aikido principles ki seri 1-3
 • aikido principles kime 1-3
 • aikido randori lesson 1-7
 • aikido multiple attack 1-3
 • aikido secret 1-2
 • aikido self defence 1- 7
 • aikido uke and ukemi seri 1-5
 • aikido ukemi
 • aikido ura seri 1- 10
 • aikido yon kata 1- 25
 • aikido
 • aikido judo toshu randori
 • aikido double hand seri 1-8
 • aikido eight release seri 1-8
 • intro to judo seri 1-7
 • judo fundamental
 • judo ashby ashiwaza seri 1-3
 • judo kuzushi walking 1-2
 • judo principle 1- 2
 • judo principle kuzushi 1- 4
 • kuzushi
 • martial mix
 • aikido system 1-3
 • principles ki 
 • randori building skill with incremental 1-19
 • self defense 
 • aikido walk seri 1- 11
Ebook :
 • shin toitsu aikido
 • methuen aikido
 • manual aikido
 • koichi aikido
 • jesina aikido
 • intro
 • how to train alone in the combat
 • handbook aikido
 • fundamental aikido
 • aikido training
 • aikido secret
 • aikido pinner
 • aikido manual
 • aikido mag 1-2
 • aikido progres 1-3
 • aikido handbook 2
 • aikido begriffe
 • aikido 1-2
 • aikido sv
 • aikido blueprint
 • aikido stretch
 • aikido ideas
 • aikido glossary
 • aikido philosophy
 • 27 kata shotokan karate

0 comments: